• glowna1.JPG
  • glowna2.JPG
  • glowna3.JPG
  • glowna4.JPG

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGONU:

  1. Śmierć osoby nastąpiła w domu:
  2. Śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:
  3. Śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:
  4. Śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:

- wezwany lekarz pogotowia ratunkowego (tel. 999, tel. kom. 112) stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną,

- lekarz rodzinny na podstawie karty informacyjnej wystawia kartę zgonu,

- w przypadku, gdy zmarła osoba nie miała lekarza rodzinnego, kartę zgonu wystawia lekarz pogotowia na miejscu,

- należy pamiętać, że stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała;

- należy wystąpić do Prokuratury o pozwolenie odebrania ciała,

- po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS;

- karta zgonu wystawiana jest tak samo jak w pkt. a;

- kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

 

AKT ZGONU

Kartę zgonu należy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Dokumenty niezbędne do rejestracji zgonu:

- karta statystyczna wraz z kartą zgonu,

- dowód osobisty i paszport osoby zmarłej (w przypadku ich braku składa się oświadczenie),

- jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, potrzebny jest również dowód osobisty współmałżonka,

- dowód osoby zgłaszającej.

DO CZEGO POTRZEBNY JEST AKT ZGONU

 

Karta zgonu zawierająca adnotację USC dotyczącą rejestracji zgonu stanowi podstawowy dokument niezbędny do podjęcia czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej.

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu (nie dotyczy sytuacji, gdy ciało jest sprowadzane z zagranicy).

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

- ubezpieczonego,

- rencisty,

- emeryta,

- osoby, która nie miała ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury, ale w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania,

- członka rodziny ubezpieczonego, rencisty lub emeryta,

- ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY

 

Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu.

  1. W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki), to przysługuje jej zasiłek w pełnej kwocie, bez względu na wysokość poniesionych kosztów.
  2. W przypadku, gdy koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona z osobą zmarłą w dalszej linii lub osoba obca, to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Niezbędne dokumenty do uzyskania zasiłku dla zakładu pogrzebowego

- wniosek o przyznanie zasiłku,

- faktura zakładu pogrzebowego,

- legitymacja emeryta lub rencisty (jeżeli osoba zmarła posiadała taki dokument). A w razie nie znalezienia takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy,

- zaświadczenie z MOPS-u,

- zaświadczenie z zakładu pracy,

- zaświadczenie z urzędu pracy.

WAŻNE!

W przypadku, gdy koszty pogrzebu ponosi osoba z drugiej grupy pokrewieństwa osoby zmarłej, to w ZUS-ie dodatkowo należy przedstawić wszystkie rachunki związane z pogrzebem, gdyż ZUS wypłaci zasiłek tylko i wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały udokumentowane w postaci rachunków.

Należy pamiętać, że prawo do zasiłku pogrzebowego jest prawem terminowym. Wygasa w przypadku nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje!

      

Sanok

ul. Matejki 37

tel: 600 987 684

tel: 604 175 730

Czynne: Całodobowo

Zarszyn

ul. Bieszczadzka 124

tel: 600 987 684

tel: 604 175 730

Czynne: Całodobowo

Brzozów

ul. 3 Maja 38

tel: 692 012 394

tel: 660 960 003

Czynne: Całodobowo

Scroll to top